Profesjonalizm, terminowość i zaangażowanie

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa:

Karnego i Wykroczeń
 • obrona podejrzanych, oskarżonych i obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych
 • pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń
 • sporządzanie i wnoszenie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia
 • o zarządzanie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • o zawieszenie postępowania wykonawczego
 • o rozłożenie grzywny, należności sądowych na raty
Cywilnego
 • o zapłatę
 • o odszkodowania i zadośćuczynienie
 • dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o odwołanie umowy darowizny
 • o rozwiązanie umowy dożywocia
 • analiza, opiniowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zachowek
 • dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia
 • o ustalenie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • o ochronę prawa własności i posiadania
 • o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • o ustanowienie służebności gruntowych, osobistych, przesyłu
 • o zniesienie współwłasności
 • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • o eksmisję, zapłatę czynszu, wypowiedzenie umowy najmu
 • dotyczące ochrony praw lokatorów
 • dotyczące postępowania wieczystoksięgowego
 • dotyczące komorniczej egzekucji należności
Rodzinnego i Opiekuńczego
 • o rozwód
 • o separację
 • o ustanowienie, podwyższenie, obniżenie, zniesienie i egzekucję alimentów
 • o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • dotyczące władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • dotyczące istotnych spraw dziecka
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • o podział majątku wspólnego
 • o wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka
 • o zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o przysposobienie
Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o przywrócenie do pracy
 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • o mobbing
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • dotyczące zakazu konkurencji
 • ustalenie prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych,
 • egzekucja świadczeń odszkodowawczych,
 • odwołania od decyzji organów rentowych,
 • reprezentacja ubezpieczonych w postępowaniu sądowym.
Gospodarczego
 • o zawezwanie do próby ugodowej
 • polubowna i sądowa windykacja należności
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • obsługa prawna przedsiębiorstw
 • umowy gospodarcze i handlowe
 • przygotowanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych
 • dotyczące odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych
 • dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji
Administracyjnego
 • sporządzanie wniosków do organów administracji samorządowej
 • sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
 • sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami

ING Bank Śląski 30 1050 1285 1000 0092 1614 3355

W sprawach pilnych, wymagających niezwłocznej reakcji takich jak zatrzymanie, aresztowanie proszę o kontakt pod numerem telefonu 605 362 618

tel.: (32) 321 00 14

e-mail: katarzyna.kaszub-dedyk@adwokatura.pl

ADWOKAT Katarzyna Kaszub - Dedyk

ul. Norberta Barlickiego 1 (I piętro) 

44-100 Gliwice

NIP 9691443206

REGON 362491629